Polityka jakości


Strategicznym celem Polityki Jakości CNT jest zapewnienie trwałej zdolności do konkurowania na rynku dzięki umiejętności realizowania usług na najwyższym poziomie jakościowym. CNT zamierza budować i umacniać pozycję solidnego i wiarygodnego partnera, konsekwentnie dbającego o interesy swoich klientów. W relacjach z klientami kierujemy się i będziemy się kierować profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością. Nasze działania będziemy weryfikować i doskonalić w sposób ciągły, akceptując jako nadrzędne wymagania i oczekiwania naszych klientów, jednakże zawsze z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych procedur.

Wdrażając system jakości zapewniamy utrzymanie, rozwój i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03), co ma pomagać w osiągnięciu założonych celów CNT. Właściciele i pracownicy CNT zamierzają realizować cele Polityki Jakości między innymi poprzez:

  • okresowe badania zadowolenia klientów,
  • wdrożenie działań mających na celu zapobieganie awariom w eksploatacji, m.in. poprzez Politykę Bezpieczeństwa,
  • monitorowanie efektów i systematyczne przeglądy systemu zarządzania jakością,
  • doskonalenie organizacji pracy i systematyczną weryfikację stosowanych metod pracy,
  • analizowanie problemów i przyczyn niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących lub zapobiegawczych,
  • systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników naszej firmy,
  • zapewnienie niezbędnych zasobów na utrzymanie i doskonalenie SZJ.

Realizacja naszej Polityki Jakości opiera się na świadomości konieczności stosowania najwyższych standardów jakościowych przy wykonywaniu zadań realizowanych przez pracowników organizacji. Właściciele deklarują, że pracownicy CNT zostali zapoznani z treścią Polityki Jakości, akceptują jej postanowienia i podczas pełnienia swoich obowiązków te postanowienia realizują.